گالری هنری اشعار مولانا به زبان انگلیسی

آثار هنری اشعار مولانا به زبان انگلیسی

مجموعه هنری آثار خطی به زبان انگلیسی که با هنرهای ایرانی تذهیب نگارگری به زیور طبع آراسته گردید شامل 40 شعر کوتاه از حضرت مولانا توسط مجتبی کرمی و در سال 2005 اجرا گردید. این مجموعه هنری از سه شیوه خوشنویسی کاپرپلیت، گوتیک و فلوریشد ایتالیک هند استفاده گردیده است. این مجموعه مقدمه ای بر شروع فعالیت بر اجرای آثار حضرت مولانا در پروژه ای با نام (( فرهنگ مشترک بشری)) در دو بخش آثار کلاسیک و مدرن خواهد بود و تمرکز بر ترجمه های نیکلسون و کلمن بارکس آمریکایی می باشد که هم اکنون دارای ترجمه هایی عامه پسند در میان مردم جهان شده است. .


65
X
¤