کاربری آثارهنری


کاربری آثار هنری

گالری هنر بین الملل با نگاهی دقیق، موشکافانه و دو سویه یکی به خلق آثار هنری و دیگری کاربری آثار هنری و با تجربه ای 15 ساله توانسته جایگاه کاربری آثار هنری را فراتر از آنچه در گذشته بوده است را به شکل علمی و تجربی تعریف نماید و به تاثیرات مفید یک اثر هنری در محیط های مختلف افراد جامعه تاکید می نماید.


65
X
¤