ژاپنی، چینی، کره ای

خوشنویسی ژاپنی، چینی، کره ای


اثر هنری خوشنویسی دو زبانه فارسی ژاپنی از مجموعه رباعیات خیام ده زبانه
X
¤