پروژه نمایشگاهی خاکستر و الماس

خاکستر و الماس (پینک فلوید)

مجموعه آثار نقاشی مفهومی مجتبی کرمی بر اساس اشعار و آهنگ های هنرمند فقید بریتانیایی راجرواترز ( 2010 الی 2013 ) در قالب 27 اثر نقاشی روی کنواس اجرا شده است و پس از حمایت و مساعدت از جامعه فرهیخته هنری جهت رونمایی اولیه آثار در لندن قابل ارائه خواهد بود.

موزه هنرهای معاصر تهران، استاد آیدین آغداشلو و استاد شهریار سیروس با نقد موشکافانه خود به اهمیت محتوایی آثار تأکید داشته اند.

"آثار مجتبی کرمی" راوی صادقانه و بی رحمانه ی دنیای درون و برون اوست، که با وجود برخورداری از جلوه های بصری متفاوت، سمت و سویی واحد دارند. وی می کوشد از رهگذر تجربه و تکرار، به یگانگی برسد و وجود متلاطم و بیقرار خود را که شاید متأثر از پیچیدگی های جهان در حال تغییر است آرامش بخشد.

فضای کلی آثار و نوع استفاده از فرم و رنگ، بیانگر پرسه های روح معترض و جستجوگر هنرمند در فضای و هم آلود بین ضمیر آگاه و ناخود آگاه اوست که در نهایت با حذف مرز نقاشی و تصویرگری در آثار، به رهیافتی شخصیت بدیل می شود. تجربه و تکرار، راهی است به سوی شدن، و خشنودم که این ویژگی در مجتبی کرمی وجود دارد.

(موزه هنرهای معاصر 1394)

.
65

نمونه آثار نمایشگاهی خاکستر و الماس

خاکستر و الماس (پینک فلوید)

مجموعه آثار نقاشی مفهومی مجتبی کرمی بر اساس اشعار و آهنگ های هنرمند فقید بریتانیایی راجرواترز ( 2010 الی 2013 ) در قالب 27 اثر نقاشی روی کنواس اجرا شده است و پس از حمایت و مساعدت از جامعه فرهیخته هنری جهت رونمایی اولیه آثار در لندن قابل ارائه خواهد بود.

موزه هنرهای معاصر تهران، استاد آیدین آغداشلو و استاد شهریار سیروس با نقد موشکافانه خود به اهمیت محتوایی آثار تأکید داشته اند.

"آثار مجتبی کرمی" راوی صادقانه و بی رحمانه ی دنیای درون و برون اوست، که با وجود برخورداری از جلوه های بصری متفاوت، سمت و سویی واحد دارند. وی می کوشد از رهگذر تجربه و تکرار، به یگانگی برسد و وجود متلاطم و بیقرار خود را که شاید متأثر از پیچیدگی های جهان در حال تغییر است آرامش بخشد.

فضای کلی آثار و نوع استفاده از فرم و رنگ، بیانگر پرسه های روح معترض و جستجوگر هنرمند در فضای و هم آلود بین ضمیر آگاه و ناخود آگاه اوست که در نهایت با حذف مرز نقاشی و تصویرگری در آثار، به رهیافتی شخصیت بدیل می شود. تجربه و تکرار، راهی است به سوی شدن، و خشنودم که این ویژگی در مجتبی کرمی وجود دارد.

(موزه هنرهای معاصر 1394)

.
65
X
¤