آثار هنری مدرن و سنتی نمایشگاهی

حضور سفیر بریتانیا در نمایشگاه آثار نفیس دو زبانه رباعیات خیام در کاخ نیاوران تهران 1388


آثار هنری مدرن و سنتی نمایشگاهی

کاربری نمایشگاهی در دو بخش تعریف می گردد:

- بخش اول: برگزاری نمایشگاه های هنری موضوعی با هدفی مشخص و به مناسبتی برای بیان موضوعی که مرتبط با مسائل تجاری می باشد و دستاوردهایی نظیر برند سازی، بازاریابی، محبوبیت در افکار عمومی، قرار گرفتن در بولتن های خبری، دعوت از شخصیتهای برجسته جامعه که نهایتا به بهره برداری تجاری از آن را داشت.

- بخش دوم: برگزاری نمایشگاههای هنری تخصصی با هدف نمایش آثار هنری هنرمندان در سبک ها و موضوعات اجتماعی، انتقادی، ادبیات، تاریخ و جامعه با تنوعی از آثار هنری مختلف را دنبال می کند


65

حضور سفیر بریتانیا در نمایشگاه اثار نفیس دو زبانه رباعیات خیام در کاخ نیاوران تهران 1388


حضور مقامات بلند پایه داخلی و خارجی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار ده زبانه اشعار ایرانی در کاخ گلستان 1393


حضور مقامات بلند پایه داخلی و خارجی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار ده زبانه اشعار ایرانی در کاخ گلستان 1393


X
¤