مولانا (فرهنگ مشترک بشری)

پروژه هنری مولانا (فرهنگ مشترک بشری)

حلقه گمشده ای که جامعه بشری درپی آن است یافتن نقشة راه و روزنه امیدی است که مولوي 800 سال پیش به زبان پارسی بیان کرده است و هر انسانی از هر دین و آیینی میتواند از این گسترده اقیانوس اندیشه و تفکر انسانی بهرمندگردد. "فرهنگ مشترک بشری" نام طرحی است که با تکیه بر اشعار وغزلیات مولانا شاعر جهان شمول ایرانی با هدف معرفی بیش از پیش اندیشه های او در جوامعی که دچار آشوب روحی و گسستگی فکری شده اند در قالب 30 اثر هنری تلفیقی و مدرن ارائه می گردد. مجموعه فوق به سه زبان پارسی، ترجمه های معروف نیکلس و کلمن بارکس به انگلیسی و به زبان فرانسوی است. این طرح با همکاری بنیاد فرهنگی و هنری رودکی درحال امکان سنجی است. طرح مذکور که از پشتیبانی ادبی استاد کریم زمانی و حمایت های معنوی سازمان علمی و فرهنگی یونسکو و بنیاد حسن چیشتی در هندوستان برخوردار است، به لحاظ محبوبیت اشعار مولانا جهت برگزاری این مجموعه بصورت نمایشگاه درآمریکا و اروپا برنامه ریزی خواهدشد.


65

نمونه آثار نمایشگاهی از پروژه فرهنگ مشترک بشری

نمونه اثر اجرا شده

حلقه گمشده ای که جامعه بشری درپی آن است یافتن نقشة راه و روزنه امیدی است که مولوي 800 سال پیش به زبان پارسی بیان کرده است و هر انسانی از هر دین و آیینی میتواند از این گسترده اقیانوس اندیشه و تفکر انسانی بهرمندگردد. "فرهنگ مشترک بشری" نام طرحی است که با تکیه بر اشعار وغزلیات مولانا شاعر جهان شمول ایرانی با هدف معرفی بیش از پیش اندیشه¬های او در جوامعی که دچار آشوب روحی و گسستگی فکری شده¬اند در قالب 30 اثر هنری تلفیقی و مدرن ارایه می گردد. مجموعه فوق به سه زبان پارسی، ترجمه¬های معروف نیکلس و نوکلمن بارکس به انگلیسی و به زبان فرانسوی است. این طرح با همکاری بنیاد فرهنگی و هنری رودکی درحال امکان¬سنجی است. طرح مذکور که از پشتیبانی ادبی استادکریم زمانی و حمایت¬های معنوی سازمان علمی و فرهنگی یونسکو و بنیاد حسن چیشتی در هندوستان برخوردار است، به لحاظ محبوبیت اشعار مولانا جهت برگزاری این مجموعه بصورت نمایشگاه درآمریکا و اروپا برنامه ریزی خواهدشد.

X
¤