مشتریان ما

ماموریت ویژه ما برای شما

گالری هنر بین الملل ماموریت هنری خود را در دو بخش ارائه نموده است.

بخش اول:

شامل خلق آثار در حوزه خلق آثار هنری خطی چند زبانه کلاسیک و مدرن ایرانی و غیر ایرانی و همچنین خلق آثاری موضوعی و خلاقانه، صنایع دستی و نهایتا نمایش آن در سراسر دنیا می باشد. که در این بخش تمرکز خود را بر خلق آثار هنری چند زبانه با اولویت بر ادبیات و اشعار پارسی، بزرگان ایران زمین است و رساندن پیام صلح و دوستی بزرگانی همچون حکیم فردوسی، شیخ اجل سعدی، حکیم خیام و ..... به چشم و دل جهانیان که نماینده واقعی ملت ایران زمین در دنیا هستند. خلق آثاری با تنوع زبانی در ترجمه آن که عاشقانش از روزگاری کهن تاکنون و از فرهنگ و ملل مختلف به ترجمه آن اهتمام ورزیده اند و مصداقی بارز، بر ادامه این راه است، و اکنون گالری هنر بین الملل عهده دار این مسوولیت شده است.

بخش دوم:

گالری هنر بین الملل به تامین نیازهای هنری بخش هایی همچون صنعت، نفت گاز، پتروشیمی، دیپلماتیک، بازرگانی و یا هتل و .... غیره می باشد. خلق و ارائه آثار هنری بر مبنای معیارهای اصلی زیبایی در محیط پیرامون از جمله موضوع، رنگ و فرم در آثار کلاسیک و مدرن، هنر در صنعت، توریسم و غیره است بطوری که با تکیه بر نیازهای فعلی جامعه در ایجاد ارتباط بصری در زیبا شناختی محیطی بین میزبان و میهمان داخلی و خارجی نقش مهمی را ایفا می نماید. این ماموریت هنری در 24 بخش هنری و در چهار گالری شامل گالری آثار دو ملیتی، گالری VIP ، گالری آثار هنرهای تجسمی و گالری صنایع دستی برنامه ریزی شده است.

X
¤