لوح ها و گواهینامه ها


گواهینامه بین المللی مربوط به استادی فارغ التحصیل ار انجمن خوشنوبسان ایران

لوح ها، گواهینامه و تقدیرنامه ها

با توجه به اهمیت تکریم مشتری و همکاران در یک سیستم هدفمند و موفق تجاری، بازرگانی و غیره، ارائه لوحهای تقدیر و گواهینامه های ملی یا بین المللی یک یا دو زبانه می تواند تاثیر بسزایی در پیشبرد اهداف و سیاست های یک سازمان داشته باشد. از ویژگیهای متمایز و منحصر به فرد این لوح ها، گواهینامه ها و تقدیرنامه ها می توان به جایگاه تاثیرگذاری آن در افراد و همچنین سرعت عمل در آماده سازی آن اشاره نمود.

تخصص هنر خوشنویسی بین الملل تنها منحصر به گالری هنر بین الملل و مرکز خوشنویسی بین الملل به آدرس اینترنتی www.ilcc.ir در ایران می باشد.


65
X
¤