پروژه نمایشگاهی سعدی اسطوره زمان

پروژه هنری سعدی اسطوره زمان

این مجموعه آثار شامل 30 اثر هنری کلاسیک فارسی، انگلیسی و فرانسوی می باشد، و با توجه به مطلب بالا اجرای این طرح علاوه بر موضوع معرفی و گسترش ادبیات فارسی تاکید می کند در شرایط فوق اجرای این طرح را بیش از پیش ضروری ساخته است. انتخاب اشعار در آثار به عهده بنیاد سعدی خواهد بود که 15 اثر آن به زبان فارسی و انگلیسی و 15 اثر آن به زبان فارسی و فرانسوی خواهد بود. استفاده از ترجمه انگلیسی و فرانسوی، ایجاد پتانسیل بیشتر برای نمایش آثار در کشورهای انگلیسی زبان و کشورهای فرانسوی زبان و گسترده کردن دامنه آن برای معرفی اشعار فارسی .


65

نمونه آثار نمایشگاهی از پروژه سعدی

نمونه اثر اجرا شده

این مجموعه آثار شامل 30 اثر هنری کلاسیک فارسی، انگلیسی و فرانسوی می باشد، و با توجه به مطلب بالا اجرای این طرح علاوه بر موضوع معرفی و گسترش ادبیات فارسی تاکید می کند در شرایط فوق اجرای این طرح را بیش از پیش ضروری ساخته است. انتخاب اشعار در آثار به عهده بنیاد سعدی خواهد بود که 15 اثر آن به زبان فارسی و انگلیسی و 15 اثر آن به زبان فارسی و فرانسوی خواهد بود. استفاده از ترجمه انگلیسی و فرانسوی، ایجاد پتانسیل بیشتر برای نمایش آثار در کشورهای انگلیسی زبان و کشورهای فرانسوی زبان و گسترده کردن دامنه آن برای معرفی اشعار فارسی .

X
¤