درباره ما


هنر موفق

هنر موفق، هنری است که مکالمه ای دو جانبه با ذهن ایجاد کند و آن را به چالش‌ کشد و جنبه های متفاوت از زندگی روزمره را بازتاب دهد. آثار هنری یعنی تنوع و حرف‌های تازه؛ زیرا مهم ترین عاملی است که انسان را از روزمرگی های خسته‌کننده خارج می‌کند. آثار هنری این قدرت را دارند که مباحثی چون آرمان گرایی، هدفمندی، تکریم، مهمان نوازی، عشق، صلح و دوستی را تازه کند.

X
¤