اجرای هنری روی دیوار


اجرای خوشنویسی دو زبانه رباعی عمر خیام بر روی دیوار اثر مجتبی کرمی 2014
X
¤