اروپایی، آمریکایی

خوشنویسی اروپایی و آمریکایی

خوشنویسی اروپایی و آمریکایی

این شیوه از خوشنویسی هنری به طور کلی به کلیه کشورهایی که دارای الفبای زبان نوشتاری و گفتاریشان از A تا Z می باشند تعلق دارد. و به طور معمول دارای شیوه های خوشنویسی مشترک و شاخصی همچون خوشنویسی کاپرپلیت(COPPERPLATE) خوشنویسی گوتیک(GOTHIC)، و یا خوشنویسی ایتالیک (ITALIC) می باشند. به لحاظ این اشتراک الفبایی، توانایی خوشنویسی به زبانهایی همچون انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی، ترکی استانبولی و غیره را فراهم آورده است. و بخش موثر و مهمی از سفارشات آثار هنری دوزبانه و یا چند زبانه و یا همچنین مکاتبات دیپلماتیک را در بر می گیرد. این تخصص به شکل حرفه ای در گالری هنر بین الملل ارائه گردیده شده است .


65
X
¤