آثار مدرن ادبی

آثار هنری نقاشی مدرن

آثار تلفیقی مدرن بر اساس تکنیک های منحصر به فرد این گالری توسط مجتبی کرمی در قالب آثار موضوعی، مفهومی و انتزاعی بر پایه تکنیک اکریلیک روی کنواس در ابعاد متنوع خلق می گردد.در این گونه آثار می توان از شخصیت های ادبی نیز به عنوان سمبل در اثر استفاده نمود. قالب آثار براساس سه تکنیک نقاشی آبسترک، نقاشیخط، مفهومی و موضوعی اجرا می گردد.


65
X
¤